Algemene voorwaarden – B2B

Artikel 1 DEFINITIES

 • Onder “verkoper” wordt in deze voorwaarden verstaan iN ControL, import- export en groothandel in mode en aanverwante artikelen.
 • Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met verkoper een overeenkomst aangaat niet zijne consument of finale eindgebruiker.
 • Onder “aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper of in dit geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht van koper.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met verkoper.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien in deze algemene leveringsvoorwaarden 1 of meerdere bepaling buiten toepassing worden verklaard, tast dit de rechtsgeldigheid van de overige algemene leveringsvoorwaarden niet aan.

Artikel 3 OFFERTES EN/OF AANBIEDINGEN

3.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING

 • De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door koper en verkoper dan wel door uitvoering van deze koopovereenkomst.
 • Indien verkoper aan koper een orderbevestiging toestuurt/overhandigd, geldt de inhoud van de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij koper binnen een termijn van 3 dagen tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.

Artikel 5 PRIJZEN

 • De door verkoper opgegeven verkoopprijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • Door verkoper in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen/ adviesverkoopprijzen binden de verkoper niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
 • Indien deze prijsverhogingen doorgevoerd worden, zal koper gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulk onverwijld na kennisneming aan verkoper schriftelijke mededeelt. Koper heet in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Verkoper blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
 • Zolang het juridische eigendom niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
 • Op afgeleverde zaken die door betaling in volledige eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoelt in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in boek 3: artikel 92 lid 2 BW vermelde, die verkoper uit welken hoofde dan ook tegen koper mocht hebben.
 • Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.
 • Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper tekortschiet of verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Koper verleent verkoper daartoe onherroepelijk machtiging voor toegang tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt.
 • Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die verkoper door terugneming heeft gemaakt.
 • Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 7 AFLEVERING EN RISICO

 • Aflevering vindt plaats zoals uitdrukkelijk is overeengekomen en zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur. Internationale levering geschiedt volgens de laatste versie van de Incoterms; 2011. Afspraken omtrent de afleveringskosten worden individueel op klant niveau gemaakt. Verkoper hanteert een landenindeling gerelateerd aan orderomzet.
 • De goederen zijn voor risico van koper zodra verkoper heeft geïnformeerd dat de goederen ter beschikking van koper staan op de door verkoper aan te wijzen plaats van zijn terrein of elders, hetzij zodra de goederen afgeleverd zijn. Schade kan dan alleen worden vergoed indien de koper binnen 48 uur na ontvangst van de goederen hier schriftelijk melding van heeft gedaan op de daarvoor bestemde wijze mede door overlegging van foto’s.

Artikel 8 LEVERTIJD

 • De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.
 • De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die koper aan verkoper dient te verstrekken en de vooruitbetaling in het bezit is van de verkoper.
 • Verkoper is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht verkoper niet tot enige vergoeding, nog geeft zij koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft koper het recht om na het verstrijken van de levertijd verkoper schriftelijk te sommeren binnen 6 weken af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft koper het recht de overeenkomst als ontbonden te verklaren.

Artikel 9 BETALING

 • Alle betalingen door koper zullen binnen de overeengekomen betalingstermijn zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van verkoper of op een door deze aan te wijzen bank- of girorekening ten gunste van iN ControL.
 • Verkoper is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de koopprijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.
 • Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment rente verschuldigd van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
 • Indien koper nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is koper tevens gehouden tot volledige incassokosten, advocaatkosten en kosten van interne en externe juridische adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
 • Door koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. Ook als koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 10 OPEISBAARHEID EN ZEKERHEID

 • Bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum, heeft verkoper het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen verkoper en koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaats vindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten.

Tevens worden bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 • Alle vorderingen op de koper worden terstond opeisbaar, ook al mocht de betalingstermijn nog niet zijn verstreken, ingeval de koper in gebreke is met enig betalingsverplichting, of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, in staat van liquidatie komt te verkeren, of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het verhaal van de vorderingen van verkoper in gevaar zou kunnen komen.
 • Verkoper is gerechtigd om voorafgaand aan levering voldoende zekerheidsstelling van de koper te verlangen voor de volledige nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.

Artikel 11 GARATNIES/KLACHTEN/ANNULERING

 • Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 48 uur na aflevering der goederen daarvan schriftelijk de verkoper hierover heeft geïnformeerd. Tevens vervalt het recht op garantie 2 maanden na datum verkoop aan eindgebruiker en indien de kaartjes van de items zijn verwijderd en/of de goederen gebruikssporen bevatten en/of zijn gedragen. Weeffouten en productiefouten uitgezonderd. Verkoper komt te allen tijde het recht toe in redelijkheid hiertoe in het individuele geval over te beslissen.
 • De goederen van verkoper zijn soms ook handwerk, waardoor er in deze unieke stukken verschillen kunnen ontstaan in kleur en/of afmetingen en andere niet nader genoemde onderscheidende verschillen. Deze verschillen die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grand opleveren voor reclames.
 • Klachten ten aanzijn van aantallen geleverde colli en de staat daarvan, dienen op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend dan wel onmiddellijk schriftelijk, via de juiste procedure, aan verkoper te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.
 • Voor een geslaagd beroep op garantie dient te alle tijden de originele verkoopbon te worden overlegd. Omruilen is een gunst en geen recht.
 • Annulering is in beginsel niet mogelijk. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven kan annulering in voorkomende gevallen plaatsvinden. De annuleringskosten bedragen 10% van de totale bestelling indien de bestelling nog niet in productie is genomen. Indien de order wel in productie is genomen, bedragen de annuleringskosten 30% van de totale bestelling.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

 • Verkoper aanvaardt enkel de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verkoper slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten in welke vorm dan ook, hetzij vergoeding van indirecte schade hetzij gevolgschade hetzij schade wegens gederfde winst.
 • Verkoper is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertraginsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper.
 • In geval van onrechtmatige daad van verkoper, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor verkoper rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is verkoper slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan

€2.500.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 • Aansprakelijkheid van verkoper voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenis geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan €2.500.000,-.

12.7 Verkoper vrijwaart koer voor alle schade die koper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door verkoper geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door verkoper geleverde producten of diensten die door koper worden gebruikt, gewijzigd of door geleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van koper bewust dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld..

Artikel 13 OVERMACHT

 • Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verkoper te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van verkoper.

Artikel 14 INDUSTIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten op ontwerpen, tekeningen, verpakkingen, samples en foto’s ongeacht de herkomst met betrekking tot de door de verkoper geleverde producten, blijven berusten bij verkoper. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan om ontwerpen te kopiëren en elders door derden de laten fabriceren. Indien zulks wordt vastgesteld verbeurt verkoper een direct opeisbare boete van €50.000,- per constatering.
 • Koper vrijwaart verkoper tegen iedere aanspraak van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten ter zake van door verkoper en behoeve van en/of op aanwijzing van en/of met behulp van koper verrichte werkzaamheden.
 • Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan om het merk iN ControL of aan haar toebehorende labels zonder toestemming van rechthebbende in het economisch verkeer te brengen. Indien zulks wordt vastgesteld verbeurt verkoper een direct opeisbare boete van €50.000,- per constatering.

Artikel 15 GESCHILLEN

15.1 Op overeenkomsten met verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter van de woonplaats van verkoper, tenzij verkoper de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging van woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden – B2C

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

iN ControL
Boeket 4
6031 PR Nederweert

info@dressedincontrol.eu
www.dressedincontrol.com

KvK-nr:  81094760
BTW-nr: NL 0035296 61 B42


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.